quinta-feira, 3 de janeiro de 2008

Bases para a participación na 2ª Mostra de Teatro Non Profesional do Miño

1ª) A Comisión Organizadora da Mostra de Teatro non Profesional do Miño “Gabriel Feixó Araúxo” está formada por persoas vinculadas ao Centro Goianés (Tomiño), I.E.S. A Sangriña (A Guarda) e á Oficina Xuvenil Transfroiteiriza de Tui.

2ª) A Mostra celebrarase nas vilas de Goián, A Guarda, Caminha e Vila Nova de Cerveira os días 25, 26 e 27 de abril de 2008 nos lugares que determine a Comisión Organizadora.

3ª) Poderá presentarse a esta convocatoria calquera grupo de teatro non profesional (escolar e afeccionado) con obras en lingua galega ou portuguesa.

4ª) Para participar deberán enviar, antes do 14 de marzo do 2008 a seguinte información:

-Datos do grupo (nome, enderezo, teléfono de contacto, e-mail).
-Título da obra, autor e sinopse da mesma.
-6 copias gravadas en DVD (formato MPG) da obra completa que se presenta á Mostra.

Estes materiais poderán ser recollidos no Centro Goianés até dous meses despois de rematada a Mostra, pasado este tempo serán destruídos.

5ª) Os grupos poden presentar máis dunha obra pero só poderá ser seleccionada unha por cada grupo.

6ª) Esta documentación deberán remitila a un dos seguintes enderezos:

Centro Goianés
Mostra de Teatro do Miño
Avda. Ordóñez, s/n
36750 Goián
GALIZA
--------------------------------------------
Posto Juvenil Transfronteiriço (IPJ)
Rua de Santa Margarida, 6
4710-306 Braga
PORTUGAL

7ª) O xurado encargado de valorar os traballos presentados estará constituído por:

-Representantes da organización.
-Profesionais do teatro galego e portugués.
-Persoas designadas polas institucións patrocinadoras.

8ª) De todas as obras que se presenten, o xurado escollerá oito, que serán as que participen na mostra. Esta decisión comunicaráselle soamente aos grupos seleccionados antes do 12 de abril.

9ª) A cada un dos grupos seleccionados para participar outorgaráselle unha subvención de 700 € e un galardón conmemorativo da Mostra.

10ª) Destes grupos, aquel que obteña mellor valoración do público asistente obterá un premio especial do público, de 1000 €.

11ª) A Comisión organizadora desta Mostra resolverá calquera circunstancia que non estea prevista nestas bases.

12ª) O feito de participar nesta Mostra, implica a aceptación de todas e cada unha das bases.

Contactos coa organización:

teatrominho@yahoo.es
+34 986 609 015 (IES A Sangriña – A Guarda)
+351 253 204 250 (Posto Juvenil Transfronteiriço – Braga)

Sem comentários: